Adatvédelem

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Moreone Kft
(1165 Budapest Futórózsa utca 70 4/3)
Budapest,
2011 , december 7.

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA
A Moreone Információtechnológiai Szolgáltató Kft (a továbbiakban: Társaság) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Moreone Kft
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01 -09 -27 7 928
Adatkezelő székhelye: 1165 Budapest Futórózsa utca 70. 4/3.
Adatkezelő elektronikus címe: info@eifertartgallery.hu
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő:
Papp Csaba ügyvezető
Nincs

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.
Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.
Jelen tájékoztató útján tesz eleget a Társaságunk a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről. Az egyes adatkezelési célokat, és azok jellemzőit az alábbiak szerint határozzuk meg:

1. FOGALMAK

A fogalmak meghatározása a Rendelet alapján történik:

1. "személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. "adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. "adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. "adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. "az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

6. "adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

7. "különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;

8. "címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

9. "harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

10. Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

2. Hírlevél (marketing levél)

Amennyiben Ön az általunk megadott vagy rendelkezésre bocsátott felületeken feliratkozik hírlevelünkre, a megadott elérhetőségeken a Társaságot érintő híreket, információkat, illetve marketing anyagokat juttatunk el Önnek. 
Hírlevél küldésére a Rendelet és a hatályos magyar szabályok alapján kizárólag az Ön előzetes hozzájárulását követően van lehetőség. A hírlevélre történő feliratkozás egyértelmű, tevőleges hozzájárulásnak minősül a személyes adatainak a jelen tájékoztatóban írt célból történő kezeléséhez.
Ön bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevélben található linkre kattintva.
Adatkezelés célja:
A hírlevélre történő feliratkozás közvetlen e-mail küldésével történik. Az Ön által a feliratkozás során megadott adatokat kizárólag a hírlevél küldéséhez használjuk.
Kezelt személyes adatok:
A feliratkozás során megadott név, e-mail cím
Adatkezelés jogalapja:
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát Ön, mint érintett hozzájárulása az adatkezelés jogalapja. Társaságunk úgy tekinti, hogy a hírlevélre történő feliratkozással megadott adatok kezelése az érintett kifejezett hozzájárulásán alapuló adatkezelés.
Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
Az Ön által átadott személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.
Az adatkezeléshez az adatvédelmi szabályzatunk mellékletében meghatározott adatfeldolgozót (informatikus) vesszük igénybe.
Adatfeldolgozó(i)nk az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez:
Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
Személyes adatok kezelésének időtartama:
A hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig).
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:
Egyik sem történik az adatkezelés során.
Személyes adatok szolgáltatása:
A személyes adatok kezelése a hírlevél küldésének feltétele, mely kizárólag az Ön előzetes, önkéntesen hozzájárulásán alapulhat. A hírlevélről ön bármikor le tud iratkozni a levél alján található linken, valamint a weblapunk menüpontján keresztül.

3. E-mailben történő kommunikáció

Társaságunk a mai felgyorsult világban a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel, illetve az ügyfeleivel. Ennek keretében Ön közvetlenül e-mail üzenetet küldhet a részünkre, az info@eifertartgallery.hu email címre.
Az Önnel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó - elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük az Ön személyes adatait.
Adatkezelés célja:
Kapcsolatfelvétel a fenti email címre történő közvetlen e-mail küldéssel lehetséges. Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat kizárólag az Önnel folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézéshez használjuk.
Kezelt személyes adatok:
Név, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, mely az Ön által kezdeményezett ügyben Ön szerint lényeges.
Adatkezelés jogalapja:
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Társaságunk úgy tekinti, hogy a fogyasztókkal folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.
Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei:
Az Ön által megadott személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.
Az adatkezeléshez adatfeldolgozó(ka)t nem veszünk igénybe.
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez:
Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
Személyes adatok kezelésének időtartama:
Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre Társaságunk és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.
Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás a Társaságunk és Ön között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően töröljük.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:
Egyik sem történik az adatkezelés során.
Személyes adatok szolgáltatása:
A személyes adatok kezelése az üzenet megválaszolásának, és így az Ön és Társaságunk közötti kommunikáció feltétele.

4. Számla kiállítása és megőrzése (szigorú számadású nyomtatványok)

Minden bevételt szerző adóalany részére előírják a törvények, hogy számlát kell kiállítania, mely számlát utána meghatározott ideig őriznie is kell. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre tehát Társaságunkat a törvények kötelezik, és az adatkezelés jellemzőit is meghatározzák az alábbiak szerint.

Adatkezelés célja:
Társaságunk célja a személyes adatok kezelésével, hogy

 1. eleget tegyen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek, mely szerint az adóalany (jelen esetben Társaságunk) köteles a termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére számla kibocsátásáról gondoskodni, valamint hogy
 2. eleget tegyen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, mely szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (tehát magát a számlát) legalább 8 évig őriznie kell.

Ebből a célból kifolyólag Társaságunk kezeli az általa kiállított, illetve befogadott számlákon szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja tehát a számlák kiállítása a gazdasági tevékenysége folytatása során, valamint a Társaság által és a Társaság részére kiállított számlák őrzése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

Kezelt személyes adatok:
A számlákon szereplő adattartalom, és ezáltal a kezelt személyes adatok lehetséges köre a törvény által pontosan meghatározásra került az Áfatv. 169. §-ban.
Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.
A hivatkozott jogszabályi kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) bekezdése.
Személyes adatok forrása:
A kezelt személyes adatokat a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevétele során Ön bocsátja a rendelkezésünkre.
Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei:
Társaságunk az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akiknek az adatok kezelése a munkakörébe tartozik.
Az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem veszük igénybe.
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez:
Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
Személyes adatok kezelésének időtartama:
Az Ön személyes adatait Társaságunk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított 8 évig kezeli.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:
Egyik sem történik az adatkezelés során.
Személyes adatok szolgáltatása:
A személyes adatok kezelésére Társaságunkat törvény kötelezi. Áru értékesítésére, vagy szolgáltatás igénybevételére kizárólag számla kiállítása mellett, a személyes adatok kezelésével kerülhet sor.

5. Jogérvényesítés

Társaságunk az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Ön személyes adatait jogosult kezelni a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben a vitarendezés érdekében, valamint hatósági és bírósági eljárásokban.
Társaságunk a jogérvényesítés során saját belátása szerint adatfeldolgozóként további szakértőket (követeléskezelő, jogi képviselő, igazságügyi szakértő, stb.) vehet igénybe. Az Ön személyes adatait a jogai érvényesítése céljából Társaságunk a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok, valamint a hatályos Adatvédelmi szabályzata előírásai szerint kezeli.

6. AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Közös adatkezelés esetén Ön a jelen pontban írt jogait bármelyik adatkezelővel szemben jogosult érvényesíteni.
Tájékoztatáshoz való jog:
Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelések:
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Önt kérelmére a Társaság bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Társaságunk a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságunknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaságunk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése végelegesen és visszaállíthatatlanul történik.
Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 1. az Ön hozzájárulásával,
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 3. más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 4. az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Társaságunk jogos érdeke a jogalapja, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha az Ön személyes adatait Társaságunk közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Társaság közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Ön a fenti jogait az info@viragjuditgaleria.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére (1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.) eljuttatott postai levélben, illetve a Társaság székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Társaságunk az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

7. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A regisztrációs űrlap használatával Ön tudomásul veszi, és beleegyezését adja abba, hogy rögzítésre kerül a neve, e-mail címe, jelszava (titkosítva), regisztrációjának ideje.
A kapcsolat űrlap használatával Ön tudomásul veszi, és beleegyezését adja abba, hogy rögzítésre kerül a neve, e-mail címe, telefonszáma, települése/irányítószám adata, üzentének szövege, küldés ideje, az Ön IP címe, az operációs rendszerének, illetve a böngészőjének technikai adatai, és a küldő oldal URL címe. Ezekből az információkból nem lehet pontosan beazonosítani Önt, így további személyes adata nem kerül a birtokunkba. Ezekre az adatokra a magasabb szintű ügyfélszolgálati támogatás biztosítása miatt van szükség.
A hírlevél feliratkozó űrlap használatával Ön tudomásul veszi, és beleegyezését adja abba, hogy rögzítésre kerül az e-mail címe. A hírlevélről bármikor leiratkozhat a küldött hírlevélen keresztül, vagy regisztrált tagként bejelentkezés után a beállítások oldalon.
Az ügyfélszolgálati chat használatával Ön tudomásul veszi, és beleegyezését adja abba, hogy rögzítésre kerül a beszélgetés kezdeti ideje, utolsó üzenetének ideje, a beszélgetés szövege, az Ön IP címe, a beszélgetés indításának URL címe, illetve HOST címe, amennyiben Ön felhasználó, akkor a felhasználó neve, és az operációs rendszerének, illetve a böngészőjének technikai adatai. Ezekből az információkból nem lehet pontosan beazonosítani Önt, így további személyes adata nem kerül a birtokunkba. Ezekre az adatokra a magasabb szintű ügyfélszolgálati támogatás biztosítása miatt van szükség.
SÜTIK (COOKIE)
Az oldal használata közben a rendszer a felhasználó számítógépén úgynevezett sütiket helyezhet el. Ezek a sütik az oldal rendeltetésszerű működéséhez elengedhetetlenek. A sütik a felhasználó számítógépében semmilyen kárt nem okoznak, illetve az üzemeltetőnek semmilyen adatot nem küldenek a felhasználó internetezési szokásairól.
Eifert Art Gallery

Rólunk

Az Eifert Art Gallery weboldalt Eifert János Balogh Rudolf - díjas fotóművész alapította 2021-ben azzal a céllal, hogy zárt sorozatban (limited edition) , sorszámozva és garanciával ellátva értékesítse díjnyertes kiállítási alkotásait. Az eladásra felkínált alkotások csak az Eifert Art Gallery weboldalon vásárolhatók.  Eifert János fotómúvész további alkotók meghívását is terve ...

Szolgáltatások

BÉRBEADÁS

Az Eifert Art Gallery lehetőséget biztosít az alkotások bérletére napi, heti, vagy az ön által kiválasztott időtartamra.

TOVÁBB

PORTRÉ FOTÓZÁS

Az Eifert Art Gallery alkotói vállalnak egyedi portré és alkalmi fotózást.

TOVÁBB

WORKSHOP

Az Eifert Art Gallery vállalja igény szerint workshopok rendezését egyedi helyszíneken.

TOVÁBB

SAJTÓFOTÓ

Az Eifert Art Gallery lehetőséget kínál a sajtó és a nyomtatott kiadványok számára az egyedi méretben és a szerződés szerint meghatározott felhasználásra a megjelentetett képek megvásárlásra.

TOVÁBB

KIÁLLÍTÁSOK

Az Eifert Art Gallery vállalja Eifert János Balogh Rudolf - díjas fotóművész által készített alkotásokból összeállított tematikus kiállítások kölcsönzését.

TOVÁBB

Kapcsolat egy kattintással

 • More One Kft.
  1165 Budapest, Futórózsa utca 70. 4.em. 3
 • Tel.: +36 70 338 4224
 • info@eifertartgallery.hu
 • www.eifertartgallery.hu

Az Ön települése/irányítószáma

Biztonsági kód: 194358